close
تبلیغات در اینترنت
مادر

برفستان

http://barfestan.ir/

مادر

ببرم پی از خاک جادوستانشوم تا سر مرز هندوستانشوم ناپدید از میان گروهبرم خوب رخ را به البرز کوهبیاورد فرزند را چون نوندچو مرغان بران تیغ کوه بلندیکی مرد دینی بران کوه بودکه از کار گیتی بی‌اندوه بودفرانک بدو گفت کای پاک دینمنم سوگواری ز ایران زمینبدان کاین گرانمایه فرزند منهمی بود خواهد سرانجمنترا بود باید نگهبان اوپدروار لرزنده بر جان اوپذیرفت فرزند او نیک مردنیاورد هرگز بدو باد سردخبر شد به ضحاک بدروزگاراز آن گاو برمایه و مرغزاربیامد ازان کینه چون پیل مستمران گاو برمایه را کرد پستهمه هر چه دید اندرو…

ببرم پی از خاک جادوستانشوم تا سر مرز هندوستانشوم ناپدید از میان گروهبرم خوب رخ را به البرز کوهبیاورد فرزند را چون نوندچو مرغان بران تیغ کوه بلندیکی مرد دینی بران کوه بودکه از کار گیتی بی‌اندوه بودفرانک بدو گفت کای پاک دینمنم سوگواری ز ایران زمینبدان کاین گرانمایه فرزند منهمی بود خواهد سرانجمنترا بود باید نگهبان اوپدروار لرزنده بر جان اوپذیرفت فرزند او نیک مردنیاورد هرگز بدو باد سردخبر شد به ضحاک بدروزگاراز آن گاو برمایه و مرغزاربیامد ازان کینه چون پیل مستمران گاو برمایه را کرد پستهمه هر چه دید اندرو…

جدید ترین مطالب برفستان

Last posts

آخرین ارسالی های انجمن

last answers on forum
 1. رباعیات سعدی

  42 مشاهده 18 پاسخ sahar
 2. دن کیشوت اثر سروانتس (اسپانیا)

  36 مشاهده 0 پاسخ sahar
 3. داستان دو شهر اثر چالز دیکنز

  35 مشاهده 0 پاسخ sahar
 4. غرور و تعصب اثر جین آستین (انگلیس)

  39 مشاهده 0 پاسخ sahar
 5. ارباب حلقه ها اثر جی آر آر تالکین

  35 مشاهده 0 پاسخ sahar
برفستان؛گذری بر شاهنامه فردوسی؛قسمت چهاردهم
خلاصه مطلب :

_برفستان_شاهنامه فردوسی


داستان پادشاهی ضحاک

《بخش پنجم》


نشد سیر ضحاک از آن جست جوی

شد از گاو گیتی پر از گفت‌گوی


دوان مادر آمد سوی مرغزار

چنین گفت با مرد زنهاردار


که اندیشه‌ای در دلم ایزدی

فراز آمدست از ره بخردی


همی کرد باید کزین چاره نیست

که فرزند و شیرین روانم یکیست

...

توضیحات / بیشتر کد : 203